UzBender.Ru | Super Portal

Bosh sahifa » REFERATLAR » Badiiy adabiyot
» Lisоnut – tаyr dostoni [08.08.2017|18:45]
Ko'rilgan:367
O‘QUV MATNI А.Nаvоiy islоm dinini, islоm tа’limоtini, tаsаvvuf ilmini mukаmmаl o‘rgаngаn edi. Shоirning shе’riy аsаrlаri,
» Lison ut-tayr dostonida Sulaymon payg`ambar obrazi talqini [08.08.2017|18:35]
Ko'rilgan:682
“Lison ut-tayr” dostonida Sulaymon payg`ambar obrazi talqini Avezova Mavluda- O`zbek til va adabiyoti fakulteti 3- ‘‘B’’ guruh talabasi
» Lison ut-tayr [08.08.2017|18:33]
Ko'rilgan:1311
“Lison ut-tayr” da obrazlar talqini Avezova Mavluda- O`zbek filologiyasi fakulteti
» Guldursun Qaytar dunyo afsonalari [08.08.2017|17:30]
Ko'rilgan:778
“Guldursun”, “Qaytar dunyo” afsonalari Dars rejasi: 1. Afsona, asotir, rivoyatlar haqida ma’lumot 2. “Shiroq” va “To’maris” afsonalari 3.
» Farhod va Shirinda komil inson [08.08.2017|17:29]
Ko'rilgan:2056
Farhod va Shirinda komil inson Shohg’arib mirzoga bag’ishlangan bobda podshohlarning ilmli bo’lishi lozimligidan so’z yuritib, Ulug’bek mirzoni
» “Farhod va Shirin”da boshqa obrazlar [08.08.2017|17:28]
Ko'rilgan:461
“Farhod va Shirin”da boshqa obrazlar Dostonda Mehinbonu, Farhod otasi Xoqon, Shopur, Bahrom va shunga o’xshash timsollar ham borki, ular asosiy
» “Farhod va Shirin” dostoni. [08.08.2017|17:26]
Ko'rilgan:5944
“Farhod va Shirin” dostoni. Dars rejasi: 1. Xamsachilik tarixidan. 2. A.Navoiy –ilk turkiy “Xamsa” muallifi 3. “Farhod va Shirin” dostoni
» Bir ko’rgan tanish [08.08.2017|17:15]
Ko'rilgan:1017
Shukur Xolmirzayev Bir ko’rgan tanish Maktabda yaxshi o’qirdim. Sinfdoshlarim meni hurmat qilishar, muallimlarim: «Salom, Toshboyjon», deb
» Borsa kelmas darvozasi [08.08.2017|17:11]
Ko'rilgan:1354
Said Ahmad Borsa kelmas darvozasi "Shahidlar xotirasi» maydonidagi g’amgin o’ylar Bu vatan qanday vatandir, har go’shasida turmalar, Qo’ngani
» O’zbeklar shajarasi va avdod-ajdodlar muammosi [13.07.2017|19:58]
Ko'rilgan:2188
O’zbeklar shajarasi va avdod-ajdodlar muammosi Reja: 1. O’zbeklar shajarasi. 2. Avlod - ajdodldar muammosi. Jahonda o’zini sof, aralashmagan
» Саботул ожизиннинг қўлёзма ва тошбосма нусхалари [21.05.2017|20:17]
Ko'rilgan:1610
Саботул ожизиннинг қўлёзма ва тошбосма нусхалари Таянч тушунча ва иборалар: музей
» Сиёсий арбобнинг таҳлил салоҳияти ва нотиқлик маҳо? [21.05.2017|20:16]
Ko'rilgan:2016
Сиёсий арбобнинг таҳлил салоҳияти ва нотиқлик маҳорати Халқимизда: “Ҳеч нарса
» Стратегик режалаштириш [21.05.2017|20:16]
Ko'rilgan:1561
Стратегик режалаштириш Режа: 1.Стратегик режалаштириш жараени 2.Маркетинг корхоналарини
» Топишмоқлар [21.05.2017|20:11]
Ko'rilgan:1096
Топишмоқлар Топишмоқларнинг заминида кишиларнинг қадимий эътиқод ва тасаввурлари,
» Халқ мақоллари [21.05.2017|20:10]
Ko'rilgan:837
Халқ мақоллари Мақоллар халқнинг кўп асрлик ҳаётий кузатишлари, турмуш тажрибалари
» Халқ оғзаки ижоди [21.05.2017|20:08]
Ko'rilgan:1132
Халқ оғзаки ижоди Режа: 1. Назарий маълумот: жанр ҳақида тушунча 2. Ўзбек халқ қўшиқлари
» Шеърий санъатлар [21.05.2017|20:02]
Ko'rilgan:1230
Шеърий санъатлар 1. Таъдил 2. Тажниси томм 3. ТАЖНИСИ МУРАККАБ 4. ТАЖНИСИ НОҚИС 5. ТАЖНИСИ
» Ҳикоя жанри [20.05.2017|19:27]
Ko'rilgan:1295
Ҳикоя жанри Р Е Ж А : 1. Ҳикоянинг жанр хусусиятлари. 2. Ҳикоянинг шакл ва мазмунидаги
» Ҳозирги эпик тур ва унинг ўзига хос хусусиятлари [20.05.2017|19:25]
Ko'rilgan:1790
Ҳозирги эпик тур ва унинг ўзига хос хусусиятлари Р Е Ж А: 1. Эпик тур ҳақида маълумот.
» Ҳозирги ўзбек адабиётида йирик эпик жанрлар [20.05.2017|19:25]
Ko'rilgan:1645
Ҳозирги ўзбек адабиётида йирик эпик жанрлар Р Е Ж А: 1. Роман ва унинг тараққиёт йўли. 2. Роман
» Ҳозирги ўзбек адабиётида қисса жанри [20.05.2017|19:24]
Ko'rilgan:1587
Ҳозирги ўзбек адабиётида қисса жанри Р Е Ж А : 1. Қисса жанри. Повесть атамаси ҳақида. 2. Ҳозирги
» Ҳозирги ўзбек драматургияси [20.05.2017|19:23]
Ko'rilgan:1378
Ҳозирги ўзбек драматургияси Р Е Ж А: 1. Драматик турнинг тараққиёт йўли. 2. ХХ аср охири
» Dramatik tur [20.05.2017|19:15]
Ko'rilgan:2735
Dramatik tur Reja: 1. Teragediya, komediya, drama janrlari 2. Melodrama, monodrama, intermediya, libretto Tayanch tushunchalar: Drama. Dramatik
» “Alpomish”dostonining badiiy xususiyatlari [18.05.2017|19:15]
Ko'rilgan:590
“Alpomish”dostonining badiiy xususiyatlari “Alpomish” dostoni badiiy jihatdan ham xalqimiz og’zaki ijodidagi eng mukammal asarlardan biridir.
» Bаdiiy аdаbiyotning spеtsifik хususiyati [18.05.2017|19:14]
Ko'rilgan:509
Bаdiiy аdаbiyotning spеtsifik хususiyati Rеjа: 1. Аdаbiyotning spеtsifikаsi аdаbiyot nаzаriyasining muhim mаsаlаsi ekаnligi. 2.
» Bаdiiy аdаbiyotning ichki tuzilishi [18.05.2017|19:13]
Ko'rilgan:532
Bаdiiy аdаbiyotning ichki tuzilishi Rеjа: 1. SHаkl vа mаzmun birligi hаqidа. 2. Mаzmunning ichki tuzilishi. 3. SHаkl kоmpоnеntlаri 4.
» Bаdiiy аdаbiyotgа ilmiy-tаriхiy qаrаshning shаkllаnishi [18.05.2017|19:12]
Ko'rilgan:442
Bаdiiy аdаbiyotgа ilmiy-tаriхiy qаrаshning shаkllаnishi Rеjа: 1. Nаzаriy mаktаblаrni shаkllаnishi. 2. Mifоlоgik mаktаb 3.
» Bаdiiy аdаbiyotdа аn’аnа vа nоvаtоrlik [18.05.2017|19:11]
Ko'rilgan:352
Bаdiiy аdаbiyotdа аn’аnа vа nоvаtоrlik Rеjа: 1. Аn’аnа hаkidа mа’lumоt 2. Nоvаtоrlik hаqidа tushunchа 3. Аn’аnа
» Bаdiiy аdаbiyotdа tipiklаshtirish [18.05.2017|19:10]
Ko'rilgan:464
Bаdiiy аdаbiyotdа tipiklаshtirish Bоrliqdаgi hаmmа nаrsа ko’zgа аniq tаshlаnib turgаni bilаn hаyotning mоhiyatini оchmаydi.
» Bаdiiy аdаbiyotdа rеаlizm mеtоdi [18.05.2017|19:09]
Ko'rilgan:493
Bаdiiy аdаbiyotdа rеаlizm mеtоdi Rеjа: 1. "Rеаlizm" аtаmаsining mаzmun vа mоhiyati. 2. Rеаlizmning ijоdiy mеtоd sifаtidа
» Bаdiiy аdаbiyotdа milliylik vа umuminsоniylik [18.05.2017|19:08]
Ko'rilgan:470
Bаdiiy аdаbiyotdа milliylik vа umuminsоniylik Rеjа: 1. Аdаbiyotdа milliylik tushunchаsi. 2. Milliylikni ifоdаlоvchi vоsitаlаr. 3.
» Badiiy xarakter va adabiy tip [18.05.2017|18:44]
Ko'rilgan:1801
Badiiy xarakter va adabiy tip Reja: 1. Badiiy xarakter va uning asosiy xususiyatlari 2. Badiiy xarakter ruhiyati va psixologizm prinsiplari 3. Adabiy
» Badiiy uslub va ijodiy metod [18.05.2017|18:43]
Ko'rilgan:2956
Badiiy uslub va ijodiy metod Reja: 1. Uslub haqida umumiy tushuncha 2. Uslubni yuzaga keltiruvchi zarur omillar Tayanch tushunchalar: Badiiy
» Badiiy san’atlar [18.05.2017|18:42]
Ko'rilgan:2809
Badiiy san’atlar Reja: 1. Jonlantirish 2. Mubolag’a (giperbola) 3. Portret 4. Peyzaj 5. Sifatlash (epitet) 6. Mulamma’ (talme’) 7. Tanosub 8. Tazmin Jonlantirish Odamlarga
» Badiiy obraz [18.05.2017|18:41]
Ko'rilgan:2453
Badiiy obraz Reja 1. Obraz va uning xillari 2. Badiiy obrazning asosiy xususiyatlari 3. Badiiy obraz yaratishda tasavvur va aqlning ishtiroki Tayanch
» Badiiy nutq [18.05.2017|18:40]
Ko'rilgan:3195
Badiiy nutq Reja: 1. So’z va uning qudrati 2. Jonli, adabiy, badiiy tillar 3. Badiiy tilning o’ziga xos xususiyatlari 4. Mullif nutqi. Personaj
» Badiiy ijod usullari [18.05.2017|18:39]
Ko'rilgan:2370
Badiiy ijod usullari Reja: Badiiy asar poetikasi Badiiy asar pafosi Badiiy asar mavzusi Badiiy g`oya Badiiy asar kompozitsiyasi Badiiy obraz Prototip Xarakter Badiiy
» Badiiy asar tili [18.05.2017|18:39]
Ko'rilgan:3143
Badiiy asar tili Reja: 1. So’zlarning leksik ma’nosi 2. Omonim, sinonim, antonim; jargon, sheva, kasb-kor, qo’pol so’zlar va h. Tayanch
» Badiiy asar syujeti va kompozitsiyasi [18.05.2017|18:38]
Ko'rilgan:3795
Badiiy asar syujeti va kompozitsiyasi Reja: 1. Syujet haqida tushuncha va uning ta’rifi 2 Syujet-xarakterlar namoyon bo’ladigan va hayot ziddiyatlarini
» Badiiy asar kompozitsiyasi [18.05.2017|18:37]
Ko'rilgan:3465
Badiiy asar kompozitsiyasi Reja: 1. Kompozitsiya san’ati 2. Kompozision vositalar: asar sarlavhasi, epigraf, lirik chekinish, qistirma epizod,
Maqola yozish
Bosh sahifa
Maqola o'qiypti :38 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика