UzBender.Ru | Super Portal

Izlash
Носируддин Рабгузий

Рабгузий туркий езма адабиет тарихида алохида мавке козонган адибдир. Унинг асл исми Носируддин булиб, Хоразимнинг Работи Угуз деган жойида тугилган. Рабгузий «Киссаси Рабгузий» асарининг мукаддимасида отаси бурхониддининг купи) Работ Угизнинг козиси Бурхон угли Носируддин:» деб кайд этилган.Угуз Работининг козиси булганлигини айтиб утади. Асарда бу хакида:… бу китобни тузган, тоат йулида тизган, маъсият ёбонин кезган, озуклуг куп ёзуклуг (яхшилиги оз, гунохлари
Асар Носируддн Тукбуганинг топшириги асосида ёзилган. Муаллиф уни «…йигитлар ариги (поки) ,улуг отлик, улуг зотлиг, эзгу хулклиг, ислом ёриглик, мугул санлиг, мусулмон динли, одамийлар инончи, муъминлар кувончи, химмати адиз (юксак),акли тенгиз бегиниз» деб таърифлайди.
Рабгузийнинг ушбу асаридан бошка ижодий мероси хакида маълумотлар мавжуд эмас.
Рабгузийнинг асари туркий халклар орасида кенг таркалган. У пайгамбарлар хакидагилардан иборатдир. Агарки
«Киссаси Рабгузий » Узбек наслининг кадимий намуналаридан биридир XIII – аср охири XIV – аср бошларида узбек адабиётининг бир катор узига хос хусусиятлари жуда ёркин намоён булади.
Пайгамбарлар хакидаги киссалар Рабгузийнинг олам ва одам хакдаги карашларини бадий жихатдан ифодалаш учун восита булган. Уларда адиб оламнинг, яратилиши, табиат ва жамият ходисалари, инсоний муносабатлар борасида фикр юритади.
Киссалар асосини тарихий вокеалар ташкил этади. Улар уз илдизлари билан «Куръон» ва «Хадис» ларга, тарихий манбаларга, халк огзаки ижодига бориб такалади. Аммо, шу билан бирга, бу киссалар Рабгузий бадиий тафаккурининг меваларидир. Мавзу доирасига кура асар хиссалари жуда ранг баранг. Оламдаги митти мавжудот эгаси булган оллохни улуглаш, пайгамбар хаётига доир лавхаларни эслаш, камтаринлик ва такаббурлик, ота-она ва фарзанд муносабатлари, севги ва садокат, ватан ва мехнатсеварлик, эрк ва адолат, дустлик ва хамжихатлик, уруш ва тинчлик мавзулари шулар жумласидандир.
Булар асардаги 72 боб – киссаларда яхши ифодасини топган. Киссаларнинг хажми турлича. Масалан, «Киссаси Юсуф» салкам 100 сахифани ташкил килса, лутф хакидаги хисса бир неча сахифадангина иборат.
Киссаларнинг купи кахрамон хакидаги муайян хабар билан бошланади, сунг шеърий матн шундан сунг киссанинг асосий воеалари бошланади. Баъзи киссалар ичида яна мустакил хикоя, ривоят ва накллар хам келтирилган. Юсуф киссасида бир неча хикоя, латифа, газал ва бошка жанр намуналари учрайди. Аммо улар асарда олга сурилган гоявий –максад билан яхлитликни ташкил этади. Мисол сифатида Хазрат Довут хакидаги кисса билан танишиш мумкин. Кисса Довутнинг таърифи билан бошланади. Сунг шеърий тавсиф берилади ундан кейин Довут пайгамбар хакидаги умумий тасаввурлар баён этилади:
«Довут яловоч
Maqola nomi : Носируддин Рабгузий
Vaqti : 21.05.2017|20:20
Ko'rilgan : 1880
Muallif : Bender
» Java kitob
» Text
Reyting(+/-): 186/169
Reyting
Bosh sahifa » REFERATLAR » Adabiyot va adabiyotshunoslik
Maqola o'qiypti :36 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика